nasza infolinia: 123 124 126
*opłata jak za połączenie lokalne
 • Cennik
 • Vany
 • Bezgotowkowo

regulamin

§1 DEFINICJE

Wyrażenia pisane wielką literą, używane w treści Umowy Zlecenia lub w treści innych dokumentów z nią związanych, mają następujące znaczenia:

 1. Cennik – oznacza wykaz cen za najem stanowiący integralną część Umowy, których postanowienia znajdują zastosowanie we wszystkich kwestiach nieuregulowanych odmiennie w Umowie. Aktualny Cennik jest publikowany na stronie internetowej www.happydrive24.com
 2. Cesja – podpisany przez strony dokument, pozwalający na bezpośrednie dochodzenia roszczenia od Dłużnika. Podpisanie przez strony umowy cesji, nie zwalnia Najemcy z obowiązku pokrycia kosztów najmu w przypadku jego nieuzyskania od Dłużnika, w sytuacjach opisanych w niniejszej Umowie.
 3. Dłużnik - sprawca szkody i/lub zakład ubezpieczeń odpowiedzialny za jej naprawienie.
 4. Dochodzenie Roszczenia – usługa mająca na celu dochodzenie Wynagrodzenia od Dłużnika.
 5. Kierujący – wskazana w Umowie lub zaakceptowana przez Wynajmującego osoba, uprawniona do używania Pojazdu.
 6. Klient – podmiot zainteresowany skorzystaniem z wynajmu pojazdu oraz zawarciem Umowy.
 7. Najemca – wskazany w Umowie podmiot najmujący Pojazd.
 8. Opis Dodatkowy - integralny załącznik Umowy, zawierający szczegółowy opis wykorzystania pojazdu, dane zaakceptowanych kierujących, dane zdarzenia i pojazdów, sytuację rodzinną, informację o pojazdach alternatywnych oraz pozostałe dane istotne dla Umowy.
 9. Opłata Wstępna – zadatek finansowy wniesiony przez Klienta / Najemcę przed podpisaniem Umowy.
 10. OWUN – oznacza niniejsze Ogólne Warunki Umowy Najmu, stanowiące integralną część Umowy, których postanowienia znajdują zastosowanie we wszystkich kwestiach nieuregulowanych odmiennie w Umowie.
 11. Pełnomocnictwo – podpisany przez Najemcę dokument, pozwalający na bezpośrednie dochodzenia roszczenia od Dłużnika. Podpisanie przez Najemcę Pełnomocnictwa, nie zwalnia Najemcy z obowiązku pokrycia kosztów najmu w przypadku jego nieuzyskania od Dłużnika, w sytuacjach opisanych w niniejszej Umowie.
 12. Pełnomocnik Sprawy – 12. oznacza podmiot Blythe Consulting sp. z o.o., wpisaną w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000639824, REGON 365524810, NIP 5252678307, kapitał zakładowy 100.000,00 zł wpłacony w całości, dokonujący w imieniu Wynajmującego czynności związanych z realizacją Umowy, w tym naliczania Wynagrodzenia i opłat z Umowy wynikających.
 13. Podmiot obsługujący – oznacza podmiot upoważniony przez Wynajmującego do zawarcia Umowy, wydania / odbioru pojazdu oraz pobrania Wynagrodzenia w imieniu Wynajmującego.
 14. Pojazd – samochód będący przedmiotem najmu, szczegółowo określony w Umowie.
 15. Pojazd zastępczy – Usługa w której okres najmu jest ustalany przez Wynajmującego w oparciu o okoliczności zdarzenia a Wynagrodzenie jest wymagalne w całości w dniu powstania obowiązku zapłaty przez Dłużnika należnej kwoty Roszczenia, nie dłużej jednak niż w terminie 90 dni od dnia zwrotu Pojazdu.
 16. Protokół – oznacza dokument potwierdzający stan techniczny i wizualny pojazdu, sporządzony i podpisany przez Strony, lub w przypadku odmowy podpisu, podpisany przez komisję.
 17. Punkt – siedziba lub wyznaczony stały punkt obsługi Wynajmującego.
 18. Punkt Wydań – wskazany / wyznaczony przez Wynajmującego punkt kontaktowy, nie spełniający kryteriów Oddziału.
 19. Roszczenie – odszkodowanie należne Klientowi od sprawcy szkody i/lub zakładu ubezpieczeń odpowiedzialnego za jej naprawienie, z tytułu powstałej w przeszłości lub mogącej powstać w przyszłości szkody.
 20. Oddział – punkt obsługi Wynajmującego, podsiadający infrastrukturę (pomieszczenie, wyposażenie biurowe, terminal płatniczy) do obsługi administracyjnej Najemcy.
 21. Tabela Opłat - oznacza wykaz opłat zawarty w OWUN, stanowiący integralną część Umowy, których postanowienia znajdują zastosowanie we wszystkich kwestiach nieuregulowanych odmiennie w Umowie.
 22. Umowa – Umowa Najmu wraz z jej integralnymi załącznikami (Ogólne Warunki Umowy Najmu, Tabela Opłat, Protokoły oraz Opis Dodatkowy).
 23. Umowa Najmu – zawarta pomiędzy stronami umowa dotycząca najmu Pojazdu.
 24. Usługa – oznacza Usługę Najmu pojazdu oraz usługę na Dochodzenie Roszczenia, na zasadach określonych w Umowie lub przez Wynajmującego.
 25. Usługa Najmu – oznacza wynajem Pojazdu Najemcy przez Wynajmującego na okres i po stawkach określonych w Umowie.
 26. Wynagrodzenie – ustalony w Umowie pomiędzy stronami czynsz najmu, opłaty dodatkowe dotyczące podstawienia i odbioru pojazdu oraz ewentualnego wyposażenia dodatkowego.
 27. Wynajmujący – wskazany w Umowie podmiot oferujący Pojazd.
 28. Załączniki – wszelkie dodatkowe, istotne dla Umowy dokumenty, zatwierdzone przez obie strony Umowy.
 29. Zasady Ogólne – Usługa Najmu w której okres najmu jest deklarowany przez Najemcę a Wynagrodzenie jest wymagalne w całości przed wydaniem Pojazdu.

§2 WYNAJEM I ZWROT

2.1. Czas trwania najmu rozliczany jest w oparciu o okresy 24 godzinne od chwili rozpoczęcia najmu określonej w Umowie Najmu lub Protokole, który stanowi integralną część Umowy. Przedłużenie wynajmu w związku z przekroczeniem ustalonej godziny zwrotu powoduje obciążenie Najemcy za następną dobę najmu.
2.2. Wydania / Odbioru Pojazdu może dokonać wyłącznie Najemca. W chwili wydania Pojazdu Klient ma obowiązek posiadać przy sobie:
a) ważny dokument tożsamości ze zdjęciem,
b) ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy,
c) kartę płatniczą wystawioną na własne imię i nazwisko, w celu dokonania
stosownych opłat za wynajem lub w celu dodatkowego potwierdzenia tożsamości, d) w przypadku wskazania innych kierujących, oryginały odpowiednich dokumentów określonych w ppkt. b). 2.3. W przypadku wynajmu samochodu klasy Premium (BF, BG, BG+, BH, BI), niezbędnym jest przedstawienie karty kredytowej (wypukłej) wystawionej na nazwisko Najemcy.
2.4. Stan techniczny Pojazdu (ewentualne uszkodzenia) potwierdza załączony Protokół oraz dokumentacja fotograficzna. Przekazanie i odbiór Pojazdu, nastąpi na podstawie Protokołu.
2.5. Pojazd jest wyposażony w wyposażenie oraz ogumienie określone w Protokole. W razie uszkodzenia lub utraty któregokolwiek składnika wyposażenia lub koła (ogumienia), w zależności od przyczyn zaistniałego stanu rzeczy, Najemca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów jego przywrócenia do stanu sprzed zdarzenia lub do zapłaty wartości odpowiadającej uszkodzonemu mieniu w oparciu o ceny autoryzowanego serwisu. W przypadku uszkodzenia koła (ogumienia), Najemca może zostać zobowiązany do wymiany na własny koszt kompletnego koła odpowiadającego wszelkim parametrom uszkodzonego koła lub kompletu kół umieszczonych na jednej osi.
2.6. Wydanie / Zwrot Pojazdu nastąpi w dacie i godzinie wskazanej w Umowie lub na żądanie Wynajmującego. Wydanie / Zwrot Pojazdu w innym czasie, wymaga zgody Wynajmującego i podlega dodatkowej opłacie zgodnie z Umową.
2.7. Wydanie / Zwrot Pojazdu nastąpi w miejscu wskazanym w Umowie. Wydanie / Zwrot Pojazdu poza Punktem Wynajmującego lub w innym miejscu, wymaga zgody Wynajmującego i podlega dodatkowej opłacie zgodnie z Umową.
2.8. Najemca jest zobowiązany zwrócić Pojazd: z kompletem dokumentów, z kompletnym wyposażeniem, w stanie w jakim go wynajmował, oraz z poziomem paliwa takim jak w dniu wydania pojazdu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego, Najemca uiszcza rzeczywiste koszty z tym związane oraz opłatę ustaloną w Tabeli Opłat. W przypadku zwrotu pojazdu z większym stanem paliwa, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy jego wartości Najemcy.
2.9. Odpowiedzialność Najemcy za Pojazd wygasa w chwili sporządzenia i podpisania przez Strony Protokołu odbiorczego.
2.10. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do niezwłocznego odebrania Pojazdu od Najemcy, w przypadku stwierdzenia jego użytkowania z naruszeniem warunków Umowy lub w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. Wynajmujący nie odpowiada za szkody i roszczenia Najemcy jakie mogą wyniknąć w takim przypadku.
2.11. W przypadku braku zwrócenia przez Najemcę Pojazdu bez wcześniejszego uzgodnienia tego z Wynajmującym w ciągu 6 godzin po terminie zwrotu wskazanym w Umowie lub po wezwaniu Wynajmującego, Wynajmujący poinformuje właściwe organy administracji o kradzieży lub przywłaszczeniu Pojazdu.
2.12. W przypadku, gdy Najemca zwróci Pojazd przed terminem wskazanym w Umowie, Wynajmujący może na wniosek Najemcy dokonać rekalkulacji dobowej stawki najmu w oparciu o rzeczywisty okres użytkowania pojazdu, przy uwzględnieniu Cennika.
2.13. W przypadku korzystania z Pojazdu na zasadach Pojazdu Zastępczego, Najemca ma obowiązek zwrócić wynajęty Pojazd we wskazanym przez Wynajmującego terminie. Wynajmujący jest zobowiązany do poinformowania Najemcy telefonicznie, emailowo lub listownie o ustalonym terminie zwrotu pojazdu przynajmniej z 12 godzinnym wyprzedzeniem.
2.14. Brak terminowego zwrotu przez Najemcę Pojazdu i korzystanie z niego bez zgody Wynajmującego, oznacza bezumowne korzystanie z Pojazdu, ze stawką dzienną najmu ustaloną w Umowie Najmu a powiększoną dodatkowo z tego tytułu o 100%..
2.15. Po zakończeniu Umowy Najmu, Pojazd powinien być zwrócony czysty / umyty (wewnątrz i zewnątrz). Brak spełnienia tego warunku spowoduje konieczność umycia Pojazdu na zlecenie Wynajmującego. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów z tym związanych wskazanych w Tabeli Opłat.
2.16. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące stanu technicznego Pojazdu Strony muszą zgłaszać w chwili przekazywania pojazdu lub w przypadku braku takiej możliwości (np. późna pora dnia itp.) niezwłocznie po ewentualnym ujawnieniu tego faktu, nie później jednak niż do dnia następnego do godziny 9.00.
2.17. Najemca może zwrócić wynajęty Pojazd tylko osobie w ubraniu służbowym Wynajmującego lub posiadającej stosowny identyfikator. Najemca nie może zwrócić wynajętego Pojazdu osobie nieubranej służbowo lub nie posiadającej identyfikatora imiennego, nawet znajdującej się w Punkcie Wynajmującego, wobec której Najemca powziął domniemanie, że jest pracownikiem Wynajmującego.

pracownikiem Wynajmującego. 2.18. W przypadku podpisania przez Najemcę Umowy lub innego dokumentu związanego z zawartą Umową na przenośnym terminalu elektronicznym, Wynajmujący jest zobowiązany przesłać podpisany przez Najemcę dokument w wersji elektronicznej na wskazany przez Najemcę w Umowie Najmu adres poczty elektronicznej. W takim przypadku nie udostępnia się Najemcy drukowanej wersji dokumentu.
2.19. W przypadku odmowy podpisania przez Najemcę Protokołu odbiorczego lub braku możliwości jego sporządzenia przez Strony z winy Najemcy (np. z uwagi na zabrudzenia Pojazdu), stan pojazdu zostanie określony komisyjnie przez osoby wskazane na wniosek Wynajmującego. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów z tym związanych wskazanych w Tabeli Opłat.
3.20. Poszczególne wymogi dotyczące wydania / zwrotu Pojazdu mogą zostać ograniczone w przypadku posiadania przez Najemcę karty lojalnościowej Wynajmującego, zgodnie z ustalonymi zasadami. W razie wystąpienia konieczności, poszczególne wymogi wydania / zwrotu Pojazdu mogą zostać dowolnie rozszerzone, z uwagi na interes prawny i finansowy Wynajmującego.

§3 WARUNKI UŻYWANIA POJAZDU

3.1. Wynajęty Pojazd nie może być używany:
a) przez osobę inną niż osoby wskazane w Umowie i zaakceptowane przez Wynajmującego, poprzez wpisanie ich danych w Umowie jako Kierujący,
b) jeśli Najemca lub zaakceptowany Kierujący pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolności do koncentracji,
c) wbrew obowiązującym przepisom celnym, drogowym i innym,
d) poza granicami Polski, bez pisemnej zgody Wynajmującego,
e) w wyścigach, rajdach lub zawodach,
f) w formie podnajmu na rzecz innych podmiotów bez pisemnej zgody Wynajmującego,
g) do przewożenia zwierząt, z wyjątkiem pojazdów do tego przeznaczonych,
h) do holowania przyczep lub innych pojazdów,
i) do przewozu rzeczy, które z powodu swego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie/zanieczyszczenie Pojazdu i narazić Wynajmującego na utratę możliwości zarobku, zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty,
j) do przewozu substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji,
k) do jazdy poza drogami publicznymi lub drogami dopuszczonymi do użytku publicznego, których nawierzchnia lub stan mogą spowodować uszkodzenie zawieszenia pojazdu, kół, opon,
l) gdy zamontowany na dach bagażnik lub inny element nie są dostarczone lub zaakceptowane przez Wynajmującego.
3.2. Najemca lub Kierujący musi posiadać uprawnienia wymagane przez prawo do kierowania wynajętym Pojazdem, ważne prawo jazdy przynajmniej od roku (w przypadku pojazdów Premium od 5 lat) oraz spełniać określone przez Wynajmującego warunki w zakresie minimalnego wieku tj. 21 lat (w przypadku pojazdów Premium 25 lat). W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstępstwo przez Wynajmującego od tej reguły, co Wynajmujący potwierdzi Umową Najmu.
3.3. Najemca zapewni, aby postanowienia Umowy dotyczące obowiązków Najemcy, warunków użytkowania Pojazdu oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby wskazane w Umowie jako Kierujący, pod rygorem ewentualnej odpowiedzialności Najemcy za szkody poniesione przez Wynajmującego.
3.4. W czasie obowiązywania Umowy, zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek napraw lub przeróbek Pojazdu przez Najemcę. O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego.
3.5. Przemieszczanie wynajętego Pojazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania zgody Wynajmującego wyrażonej w Umowie lub w formie pisemnej.
3.6. Zakazane jest mycie zewnętrzne pojazdu w myjniach automatycznych. Pojazd należy myć w myjniach bezdotykowych lub ręcznych.
3.7. Pojazd może posiadać zamontowane urządzenie umożliwiające Wynajmującemu zdalne zablokowanie pojazdu. Zablokowanie pojazdu uniemożliwia uruchomienie pojazdu. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Umowy, braku terminowej zapłaty czynszu najmu lub innych opłat wynikających z Umowy, Wynajmujący po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zaprzestania naruszeń lub do zapłaty należności (w formie korespondencji elektronicznej (email), telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS), uprawniony jest do zablokowania pojazdu. Po zaprzestniu dalszych naruszeń postanowień Umowy lub uiszczeniu przez Najemcę zaległych należności i zawiadomieniu o tym Wynajmującego, Wynajmujący uruchomi ponownie pojazd w terminie do 24 godzin od zaksięgowania zaległych należności lub opłaty określonej w Tabeli Opłat. Za okres unieruchomienia pojazdu Wynajmujący zachowuje prawo do naliczania czynszu najmu w pełnej wysokości. W stanie wyższej konieczności Najemca może skontaktować się z Infolinią Wynajmującego celem odblokowania Pojazdu.

§4 OBOWIĄZKI NAJEMCY

4.1. W czasie użytkowania Najemca lub osoba upoważniona do kierowania Pojazdem zobowiązany jest w szczególności do:
a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC),
b) każdorazowego zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą dostępnymi w pojeździe zabezpieczeniami, nawet podczas parkowania na krótką chwilę (każdorazowe zamykanie pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków),
c) wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej Pojazdu (sprawdzanie stanu oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego; sprawdzanie i uzupełnianie płynu do spryskiwaczy, ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych), oraz ponoszenia kosztów jego codziennej eksploatacji.
d) rutynowej kontroli wskaźników i komunikatów wyświetlanych na desce rozdzielczej i/lub wyświetlaczach Pojazdu.
e) stosowania w Pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej Pojazdu. Stosowane paliwo musi spełniać odpowiednie normy jakościowe i musi pochodzić z renomowanej sieci dystrybucji (Orlen, Lotos, Shell, BP itp.).
f) przestrzegania bezwzględnego zakazu palenia w wynajętym Pojeździe.

g) przestrzegania dopuszczalnej ładowności Pojazdu.
4.2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu któregokolwiek z elementów Pojazdu, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zatrzymania pojazdu i skontaktowania się z infolinią Wynajmującego (tel. 123 124 126).

§5 OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

5.1. Wynajmujący jest zobowiązany wydać Najemcy Pojazd:
a) dopuszczony do ruchu oraz sprawny technicznie,
b) ubezpieczony w zakresie OC, posiadający ważny przegląd techniczny,
5.2. Na wniosek Najemcy, Wynajmujący jest zobowiązany odebrać Pojazd na terenie RP w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia informacji od Najemcy, z zastosowaniem warunków określonych w Umowie. W przypadku uchybienia wskazanemu terminowi, odpowiedzialność za pojazd przechodzi na Wynajmującego, pomimo braku podpisania Protokołu.

§6 REZERWACJA I JEJ ANULOWANIE

6.1. Rezerwacje przyjmowane są na dane grupy pojazdów a nie na konkretne modele samochodów.
6.2. Wynajmujący jest zobowiązany do honorowania warunków rezerwacji przez 2 godziny po wskazanym w rezerwacji terminie wynajęcia pojazdu.
6.3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia zarezerwowanego pojazdu, bez podawania przyczyny tego stanu rzeczy.
6.4. Klient może zrezygnować w każdej chwili z odbioru zarezerwowanego pojazdu informując Wynajmującego o odstąpieniu od Umowy. W sytuacji, gdy od momentu zgłoszenia rezygnacji z wynajmu pojazdu do momentu ustalonego terminu odbioru pojazdu pozostało mniej niż 48 godziny, odstąpienie od umowy najmu następuje za zapłatą przez Klienta Opłaty Wstępnej, tytułem odszkodowania. Wynajmujący będzie wówczas zobowiązany do zwrotu Klientowi w terminie do 7 dni roboczych wpłaconych na poczet czynszu najmu kwot przewyższających Opłatę Wstępną z tytułu anulowania rezerwacji. Jeżeli od momentu zgłoszenia rezygnacji z wynajmu pojazdu do momentu ustalonego terminu odbioru pojazdu pozostało co najmniej 48 godziny, Wynajmujący zwróci Klientowi całość wpłaconej przez Klienta Opłaty Wstępnej.
6.5. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Klienta lub wskazanego w Umowie Kierującego wymogów przewidzianych w Umowie, Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od Umowy Najmu. W takim przypadku Opłata Wstępna nie podlega zwrotowi. Wynajmujący będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi w terminie 7 dni roboczych wyłącznie wpłaconych na poczet Wynagrodzenia kwot przewyższających Opłatę Wstępną.
6.6. W razie niedokonania przez Klienta odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony w czasie do 30 minut od upływu wyznaczonej daty odbioru, poczytuje się, że Umowa uległa rozwiązaniu. Wynajmujący będzie zobowiązany wówczas do zwrotu Klientowi w terminie do 7 dni roboczych wyłącznie wpłaconych na poczet Wynagrodzenia kwot przewyższających Opłatę Wstępną.
6.7. Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) w związku z treścią art. 38 pkt 12 w/w ustawy.

§ 7. OPŁATY ZA NAJEM

7.1. Wysokość opłaty za najem określana jest w chwili rozpoczęcia najmu i zależy od zadeklarowanego przez Najemcę okresu najmu. Zastosowanie ma stawka najmu wskazana w Umowie z zastrzeżeniem, że w przypadku skrócenia okresu najmu na wniosek Najemcy, ustalona dobowa stawka najmu może ulec zmianie i zostanie ustalona w oparciu o stawkę HOT określoną w Cenniku. W przypadku braku wskazania w Umowie okresu najmu, zastosowanie ma stawka najmu określona w Umowie. Do ustalonej opłaty za najem będą doliczone kwoty opłat wskazane w Tabeli Opłat, w zależności od zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie.
7.2. Wszystkie ceny i opłaty ustalone i podane w Umowie Najmu i załącznikach podane są w kwotach brutto i walucie PLN. Płatnośc w innych walutach będzie przeliczana na PLN wg średniego kursu sprzedaży ogłoszonego przez NBP w dniu zwrotu pojazdu. W przypadku płatności kartą płatniczą Wynajmujący obciąża rachunek Najemcy w walucie polskiej wg metody stosowanej przez bank Wynajmującego.
7.3. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, grzywny i kary skierowane do Wynajmującego, powstałe w trakcie trwania Umowy, z wyłączeniem przypadków, gdy bezpośrednia odpowiedzialność leży po stronie Wynajmującego.
7.4. Na podstawie podpisanego przez Najemcę Pełnomocnictwa lub przez Strony Cesji na rzecz Wynajmującego lub Pełnomocnika Sprawy, Wynajmujący lub Pełnomocnik Sprawy będzie dochodzić należnej kwoty roszczenia bezpośrednio od Dłużnika, z wyłączeniem przyczyn odmowy spełnienia roszczenia leżącymi po stronie Najemcy oraz z zastrzeżeniem, że podpisanie Pełnomocnictwa lub Cesji nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za uregulowanie powstałych względem Wynajmującego należności w terminie jego wymagalności.
7.5. Strony na zgodny wniosek mogą wskazać inny termin płatności Wynagrodzenia niż określony w Umowie. W takim przypadku, termin płatności zostanie wskazany na dokumencie księgowym lub w osobnym dokumencie.
7.6. Przyczynami odmowy spełnienia roszczenia z przyczyn leżących po stronie Najemcy są wszelkie czynniki bezpośrednio zależne od Najemcy a w szczególności: błędne podanie szczegółów dotyczących przebiegu zdarzenia, błędne podanie danych zawartych w Umowie, brak podpisania Cesji lub Pełnomocnictwa, brak dostarczenia dokumentów wymaganych do uzyskania roszczenia oraz brak współpracy Najemcy z Wynajmującym przy dochodzeniu Roszczenia.
7.7. W przypadku kar umownych wynikających z Umowy, obowiązek ich zapłaty nastąpi z chwilą zakończenia Umowy, w chwili faktycznego zwrotu pojazdu lub w terminie wskazanym przez Wynajmującego.
7.8. W przypadku zaległości płatniczych, Wynajmujący będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za każdy dzień spóźnienia, w wysokości czterokrotności stopy lombardowej, obowiązującej w dniu podpisania Umowy.
7.9. W związku z wykonaną Usługą Najmu, Wynajmujący ma prawo do udzielenia Najemcy rabatu w ustalonej przez Wynajmującego wysokości.
7.10. Oprócz przypadków określonych w Umowie, w przypadku stwierdzenia winy Najemcy lub proporcjonalnie do stopnia współwiny, Wynajmujący ma prawo do obciążenia Najemcy kosztami ich usunięcia w następujących przypadkach:
a) braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie Pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz,
b) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją Pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, opony, felgi, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii, zderzaki, anteny).
c) szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska mimo dołożenia należytej staranności - odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę.
d) wartość równa utracie wartości Pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.
7.11. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz do ich przesyłania w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przysyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7.12. W przypadku płatności za najem karta płatniczą, karta winna być wystawiona na imię i nazwisko Najemcy.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

8.1. Najemca jest odpowiedzialny za wykroczenia drogowe, które miały miejsce w czasie trwania Umowy Najmu, a które powiązane są z użytkowaniem przez Najemcę Pojazdu.
8.2 Najemca akceptuje, że Wynajmujący udostępni w przypadku takiej konieczności Policji lub innym upoważnionym organom dane osobowe Najemcy, z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.
8.3. Poza przypadkami wskazanym w Umowie, Najemca ponosi finansową odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy lub współwiny do wysokości określonego udziału własnego.

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

9.1. Wynajmujący jest odpowiedzialny za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z używaniem wynajmowanego Pojazdu lub jego awarią czy uszkodzeniem powstałych wyłącznie z winy Wynajmującego. W pozostałych przypadkach Wynajmujący nie odpowiada, a Najemca nie będzie czynił Wynajmującego odpowiedzialnym za takie roszczenia.
9.2. Wynajmujący nie odpowiada za kradzież, zniszczenie i utratę wartości użytkowych jakichkolwiek przedmiotów przewożonych lub pozostawionych w Pojeździe. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub przewożone w Pojeździe przez Najemcę.

§10 UBEZPIECZENIE

10.1. Wynajmujący zapewnia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z zakresem i polisą ubezpieczenia Pojazdu, wyłącznie tym osobom, które używają pojazdu za jego zgodą.
10.2. Pojazd nie posiada ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty). Najemca będzie zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty) w razie przemieszczania wynajętego samochodu poza granicę Polski do krajów, w których niniejsze ubezpieczenie jest obowiązkowe wraz ze swoją odpowiedzialnością materialną w wysokości pełnych kosztów poniesionych przez Wynajmującego w razie nie wywiązania się z tego obowiązku.

§11 USZKODZENIE POJAZDU / OPŁATY

11.1. W przypadku, gdy wynajęty Pojazd zostanie uszkodzony cały lub jego część z winy lub współwiny Najemcy a likwidacja szkody dokonana w ramach zawartych umów ubezpieczenia nie pokryje w pełni wysokości szkody, Najemca jest zobowiązany do pokrycia rzeczywistych kosztów szkody. Koszty takowe mogą zostać w pierwszej kolejności potrącone z kaucji.
11.2. Gdyby wartość przyznanej na zasadach określonych w pkt. 1 kwoty odszkodowania lub kaucja, nie pokryje w całości wydatków związanych z likwidacją powstałej szkody i/lub przywróceniem stanu majątkowego Wynajmującego do stanu sprzed zdarzenia, Najemca ponosi finansową odpowiedzialność do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
11.3. Gdy wynajęty Pojazd zostanie uszkodzony, skradziony bądź utracony cały lub jego część z winy lub współwiny Najemcy, Kierującego lub pasażera, Najemca ponosi finansową odpowiedzialność proporcjonalnie do stopnia winy do wysokości wartości powstałej szkody oraz za wszelkie straty poniesione przez Wynajmującego z tytułu braku możliwości używania pojazdu w czasie naprawy lub likwidacji szkody. Niemożność wypożyczenia pojazdu z winy Najemcy proporcjonalnie do ilości dni postoju pojazdu (jeden dzień = cena dobowego najmu), oraz szkody nie objęte ubezpieczeniem, również w pełni finansowo obciążają Najemcę. Dodatkowo Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości określonej w Tabeli Opłat. Końcowa kwota finansowej odpowiedzialności zostanie ustalona przez Wynajmującego w oparciu o rzeczywiście poniesione koszty na podstawie zgromadzonej dokumentacji.
11.4. Jeżeli Najemca spowoduje wypadek i oddali się z miejsca wypadku lub nie wykona swoich obowiązków określonych w niniejszej Umowie, będzie ponosił odpowiedzialność do wysokości wyrządzonej szkody lub rzeczywistych kosztów poniesionej szkody, oraz będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej określonej w Umowie.
11.5. W razie zaistnienia szkody, wypadku, kolizji lub kradzieży, Najemca musi niezwłocznie powiadomić Policję (997 lub 112) i Wynajmującego (tel. +48 123 124 126, fax 123 124 127, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Najemca nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony bez zgody Wynajmującego.
11.6. Najemca musi niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o wszystkich uszkodzeniach spowodowanych przez pożar, kradzież lub wypadek przedmiotu najmu. Nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest przedstawić Wynajmującemu pisemny raport ze szkicem sytuacyjnym zaistniałego zdarzenia. W szczególności raport ze zdarzenia szkodzącego powinien zawierać nazwiska i adresy zaangażowanych osób oraz świadków zdarzenia jak również numery rejestracyjne i numery polis ubezpieczenia OC uczestniczących pojazdów. W każdym przypadku Najemca zobowiązany jest dostarczyć policyjny raport ze zdarzenia.
11.7. W przypadku uszkodzenia Pojazdu na skutek niezawinionego działania Najemcy, Wynajmujący wymieni lub naprawi maksymalnie w czasie do 24 godzin uszkodzony pojazd. Przy wymianie pojazdu muszą być dokonane stosowne zmiany na Umowie Najmu, zaakceptowane przez obie Strony Umowy. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia własne Najemcy, włączając utratę zysków, dopóki właściwe prawo nie udowodni, że Wynajmujący nie może wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności wobec Najemcy.
11.8. Za szkody powstałe z winy lub współwiny Najemcy w wyniku użycia Pojazdu, Najemca zostanie obciążony rzeczywistymi kosztami powstałej szkody. Dodatkowo Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną wskazaną w Umowie.
11.9. Za każdorazowe udzielanie na wniosek organów ścigania, organów administracji państwowej lub samorządowej, jakiejkolwiek pisemnej informacji o Najemcy jako użytkowniku pojazdu, w szczególności którym dokonano wykroczenia lub przestępstwa, pobierana zostanie opłata określona w Tabeli Opłat.
11.10. Wszelkie koszty napraw, szkód lub innych kosztów poniesionych w związku z niewłaściwym wykonaniem postanowień niniejszej Umowy przez Najemcę, ustalone zostaną na podstawie obowiązujących w dniu zaistnienia zdarzenia cenników dealerskich lub producenta. Koszt robocizny ustalony zostanie w oparciu o przeciętną stawkę roboczogodziny dla danej czynności, w miejscu siedziby Wynajmującego.
11.11. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych Pojazdu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii samochodu w okresie użytkowania pojazdu, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego (+48 123 124 126) oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
11.12. Najemca może naprawić Pojazd we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.
11.13. Udział własny - należy przez to rozumieć karę umowną, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego w przypadku zaistnienia zdarzenia szkodzącego, niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Wysokość udziału własnego jest każdorazowo szczegółowo określona w Umowie, w oparciu o analizę ryzyka.

§12 PRZEGLĄDY I NAPRAWY

12.1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu Pojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym.
12.2. W razie udostępnienia Pojazdu do wykonania przeglądu w innym terminie niż wskazany przez Wynajmującego lub nie udostępnienia go, Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami ewentualnej straty lub karami, jakie Wynajmujący poniósł przez zaniedbanie Najemcy. W przypadku utraty gwarancji na Pojazd Najemca zostanie obciążony karą umowną określoną w Umowie.

§13 ZAWARCIE UMOWY ONLINE

13.1. Zawarcie Umowy z Wynajmującym poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza internetowego następuje, z zastrzeżeniem postanowień Umowy, na podstawie oferty Klienta złożonej za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego (www.happydrive24.com) oraz oświadczenia Wynajmującego o akceptacji złożonej w w/w sposób oferty Klienta.
13.2. Po złożeniu przez Klienta w w/w sposób oferty, Wynajmujący jest zobowiązany do przesłania Klientowi oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji oferty w terminie do 24 godzin od otrzymania od Klienta w/w oferty na wskazany przez Klienta w formularzu adres email.
13.3. Po otrzymaniu oświadczenia o akceptacji oferty, Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty Wynagrodzenia lub też Opłaty Wstępnej w wysokości wskazanej w treści oferty. W sytuacji dokonania rezerwacji pojazdu na mniej niż 72 godziny od wskazanej przez Klienta daty i godziny odbioru pojazdu, po otrzymaniu akceptacji oferty Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty Wynagrodzenia. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności spośród dostępnych na stronie rezerwacji pojazdów.
13.4. Jeżeli uregulowanie płatności na poczet zapłaty za najem następuje w sposób inny niż poprzez platformę transakcyjną firmy płatniczej wskazanej na stronie internetowej Wynajmującego, wypełnienie przez Klienta formularza internetowego tożsame jest ze skierowaniem przez niego wstępnej oferty, a dokonanie płatności na rachunek bankowy Wynajmującego podany na stronie internetowej traktuje się jako ostateczne złożenie oferty. W takim przypadku Wynajmujący niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpływu wskazanych środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy jest zobowiązany do przesłania Klientowi oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji oferty w oparciu o postanowienia Umowy, na podany przez Klienta adres email lub numer faksu.
13.5. W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego w terminie wskazanym w formularzu internetowym pojazdu w klasie wybranej przez Klienta, Wynajmujący zapewni Klientowi pojazd wyższej klasy, z zastosowaniem identycznej stawki czynszu obowiązującej dla najmu pojazdu, na który zostało złożone przez Klienta zamówienie. Klient w takim przypadku ma prawo odstąpić od umowy a Wynajmujący zwróci Klientowi całość Opłaty Wstępnej lub Wynagrodzenia zapłaconego na skutek dokonania rezerwacji samochodu.
13.6. Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:
a) zaakceptowanie przez Klienta obowiązujących u Wynajmującego warunków wynajmu pojazdów poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego formularza internetowego wszystkimi danymi wymaganymi przez Wynajmującego, zaakceptowanie treści Umowy oraz otrzymanie wiadomości potwierdzającej zakończenie przyjęcia rezerwacji,
b) spełnianie warunków przewidzianych w Umowie,
c) złożenie zamówienia co najmniej 72 godziny przed planowaną datą wydania samochodu określoną w formularzu internetowym,
d) dokonanie przez Klienta na rzecz Wynajmującego zapłaty Wynagrodzenia lub Opłaty Wstępnej.
13.7. W chwili odbioru pojazdu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kaucji na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Wynajmującemu na podstawie zawartej Umowy. Zapłata kaucji może nastąpić w formie gotówkowej lub poprzez dokonanie blokady środków pieniężnych (preautoryzacja operacji) na karcie płatniczej Najemcy.

§14 DANE OSOBOWE

14.1. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie oraz gromadzenie, aktualnie i w przyszłości jego danych osobowych, w systemach informatycznych, skorowidzach, kartotekach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych przez Wynajmującego i podmioty współpracujące, w celu prowadzenia spraw związanych z realizacją niniejszej umowy. Najemca wyraża zgodę, by w razie złamania postanowień niniejszej umowy jego dane były przekazywane osobom/podmiotom trzecim lub organom administracji państwowej. Najemca wyraża zgodę na udostępnienie przez Wynajmującego danych osobowych oraz teleadresowych Najemcy uprawnionym organom w sytuacji, gdy Wynajmujący zostanie o to wezwany.
14.2. Najemca został poinformowany, że administratorem danych osobowych jest Wynajmujący, a Najemcy przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych umieszczonych w bazie danych Wynajmującego i poprawiania tych danych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1.W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
15.2. Spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
15.3. Z zastrzeżeniem ewentualnych odmiennych postanowień Umowy Najmu, wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany postanowień OWUN i Tabeli Opłat uważa się za zobowiązujące w przypadku braku sprzeciwu Najemcy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Najemcę. Najemca wyraża zgodę na przesłanie aktualnej wersji dokumentów w formie elektronicznej na adres email wskazany w Umowie.
15.4. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy Najmu, OWUN, Tabeli Opłat lub innych załączników, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych jej postanowień.
15.5. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego poinformowania listem poleconym o zmianie swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku bankowego itp. Brak ww. powiadomienia będzie skutkować tym, iż korespondencja i przelewy bankowe kierowane będą na dotychczasowy adres lub rachunek bankowy i będą przez Strony traktowane jako doręczone.
15.6. W oparciu o postanowienia Umowy, w przypadku konieczności rozliczenia Usług świadczonych przez Wynajmującego na rzecz Najemcy lub w związku z działaniem lub zaniechaniem Najemcy, Wynagrodzenie Wynajmującego zostanie rozliczone w oparciu o postanowienia Umowy, obowiązujące w chwili ich wykonania, dostępne na stronie internetowej Wynajmującego (pod adresem: www.happydrive24.com) lub pod innym adresem, jeżeli Wynajmujący powiadomi Najemcę o zmianie adresu strony internetowej. Każdorazowa publikacja zaktualizowanych OWUN, Cennika lub Tabeli Opłat pod wskazanym adresem internetowym oraz przekazanie informacji na wskazany w Umowie adres email Najemcy, jest równoznaczna z powiadomieniem Najemcy o jej nowym brzmieniu.
15.7. Wszystkie kwoty podane w Umowie są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.
15.8. Wszystkie kary umowne lub opłaty dodatkowe nie wskazane w Umowie, określone przez Wynajmującego a ustalone zgodne z Umową, Najemca zapłaci w terminie określonym przez Wynajmującego i wskazanym na dokumencie finansowym, nie krótszym jednak niż 14 dni. Wskazane opłaty są ponoszone przez Klienta niezależnie od Wynagrodzenia Wynajmującego ustalonego na podstawie Umowy. W przypadku wystąpienia kilku opłat w jednym czasie, każda opłata jest pobierana oddzielnie.
15.9. Postanowienia niniejszego OWUN i Tabeli Opłat obowiązują od 25 listopada 2015 roku.

TABELA OPŁAT

Lp. Czynność Opłata
1. Wezwanie do zapłaty 20 PLN / pismo
2. Duplikat dokumentów w formie papierowej, potwierdzenie za zgodność z oryginałem 15 PLN / dokument
3. Udzielenie na wniosek organów ścigania (w tym Policji), organów administracji państwowej lub samorządowej (w tym straży gminnej / miejskiej), pisemnej informacji o kliencie jako użytkowniku pojazdu, w szczególności którym dokonano wykroczenia lub przestępstwa (dotyczy również nieuregulowania opłat za postój / parking) jak również w przypadku gdy wobec użytkownika pojazdu prowadzone jest jakiekolwiek postępowanie wyjaśniające. 85 PLN / pismo
4. Mycie, sprzątanie pojazdu zewnętrzne lub wewnętrzne w przypadku zwrotu nieumytego Zwrot kosztów + 50 PLN
5. Tankowanie pojazdu / uzupełnienie paliwa (w przypadku ujawnienia niższego stanu paliwa) Zwrot kosztów + 50 PLN
6. Utrata: dokumentów pojazdu; tablic rejestracyjnych; kluczyków; naklejki legalizacyjnej; kołpaka; innych elementów Zwrot kosztów + 50 PLN
7. Brak elementów wyposażenia Zwrot kosztów + 50 PLN
8. Wystawienie na wniosek Najemcy zgody na wyjazd pojazdem poza granice kraju (upoważnienia itp.) 25 PLN / dokument
9. Wydanie / Zwrot pojazdu w godzinach innych niż określone w Umowie lub przez Wynajmującego lub poza godzinami pracy Punktu Wynajmującego 100 PLN
10. Wydanie / Zwrot pojazdu w miejscu innym niż określone w Umowie lub ustalone z Wynajmującym – każdy km ładowny 2 PLN
11. Przygotowanie pojazdu 50 PLN
12. Wydanie / odbiór pojazdu poza oddziałem – każdy km ładowny od Oddziału Wynajmującego 2 PLN
13. Uszkodzenie pojazdu z winy lub współwiny (adekwatnie do stopnia) Najemcy – udział własny Zgodnie z umową
14. Anulowanie rezerwacji w terminach późniejszych niż wskazane w Umowie Opłata Wstępna
15. Komisyjny odbiór pojazdu 150 PLN
16. Ponowne uruchomienie pojazdu po jego wcześniejszym zablokowaniu 500 PLN / czynność
17. Dodatkowy kierowca, zatwierdzony przez Wynajmującego 25 PLN / osoba
18. Złamanie postanowień Umowy, OWUN lub załączników 1000 PLN / każdorazowo
19. Inne, nie wymienione Zwrot kosztów + 50 PLN

Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Umowy, OWUN, Tabeli Opłat oraz Cennikiem, otrzymał ich kopie i wyraża zgodę na ich włączenie do Umowy, jako jej integralnej części. Aktualne wersje wymienionych dokumentów dostępne są na stronie www.happydrive24.com.
wersja dokumentu: 20160825-15